Juridische kennisgevingen

A. Algemene informatie

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet voor Vertrouwen in de Digitale Economie, delen wij u mee dat :

De website Camping La Promenade is een site gepubliceerd door :

Camping La Promenade
Naamloze vennootschap met een kapitaal van 1000 €.
Ingeschreven bij de RCS van ANGERS onder het nummer 481 645 117 000 13
Onderworpen aan de BTW onder het nummer FR83 481 645 117 onder de APE code 5530Z

De dienstverlener die zorgt voor de rechtstreekse en permanente opslag van campinglapromenade.com is :

OVH
SAS met een kapitaal van € 10 059 500
2 rue Kellerman
59100 ROUBAIX
Tel: 1007

B. Voorwaarden voor gebruik

De gebruiker van de website Camping La Promenade erkent dat hij/zij beschikt over de rechtsbevoegdheid, de competentie en de middelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze Dienst en deze te gebruiken.

De gebruiker van de Dienst erkent dat hij heeft gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen of inhoud bevat die de veiligheid van de Dienst in gevaar kunnen brengen en of deze in perfecte staat verkeert.

C. Waarschuwing voor de informatie

De exploitant van de Dienst stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te verstrekken, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van een virus op zijn site.

De informatie die door de exploitant van de Dienst en zijn eventuele partners wordt verstrekt, dient uitsluitend ter informatie. Zij kunnen de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de door de Dienst verstrekte informatie niet garanderen. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van een aanvullende en gepersonaliseerde analyse.

Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij/zij deze informatie onder zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.

Om onderhoudsredenen kan de exploitant van de Dienst de toegang tot zijn site onderbreken en hij zal trachten de gebruikers daarvan zoveel mogelijk vooraf in kennis te stellen.

D. Verklaring

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, is de geautomatiseerde verwerking van nominatieve informatie die vanuit de dienst Camping La Promenade wordt uitgevoerd, aangemeld bij de Franse nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheden (CNIL).

E. Persoonlijke gegevens

De gebruiker wordt er met name op gewezen dat, overeenkomstig artikel 32 van wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de informatie die door de gebruiker via de formulieren op de Dienst wordt meegedeeld, noodzakelijk is om aan zijn verzoek te voldoen, en bestemd is voor de exploitant van de Dienst, die verantwoordelijk is voor de verwerking, met name met het oog op het administratieve beheer van registraties.

In ieder geval verzamelt Camping la Promenade alleen persoonsgegevens van de gebruiker (naam, e-mailadres, telefoonnummer) ten behoeve van de aangeboden Diensten, met name voor de inschrijving op discussieruimtes via online formulieren of voor statistische verwerking. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de dienst meegedeeld of de informatie die hij/zij moet verstrekken al dan niet verplicht is.

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat hij recht heeft op toegang tot en rectificatie van persoonsgegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, mededelen of opslaan verboden is.

De gebruiker heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens om legitieme redenen, alsmede het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.

Al deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te schrijven naar Camping la Promenade met een kopie van een identiteitsbewijs dat voorzien is van een handtekening, te sturen naar Camping la Promenade of via het e-mail formulier op de contact pagina.

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie in zijn browser kan worden geïnstalleerd.

Een cookie is een blok gegevens waarmee gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie vast te leggen met betrekking tot het browsen van de gebruiker in de Dienst.

De browsersoftware kan worden geconfigureerd om de gebruikers te informeren over de aanwezigheid van een cookie en, indien nodig, om het te weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: http://www.cnil.fr/

De gebruiker heeft het recht om de via het cookie meegedeelde persoonsgegevens in te zien, in te trekken en te wijzigen onder de hierboven aangegeven voorwaarden.

De gebruikers van de dienst Camping la Promenade zijn zelf gehouden tot naleving van de bepalingen van de wet op de informatica, de bestanden en de vrijheden, waarvan de overtreding strafbaar is gesteld.

In het bijzonder moeten zij zich met betrekking tot de persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben, onthouden van elke vergaring, elk misbruik en, in het algemeen, van elke handeling die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer of de reputatie van personen.

F. Eigendomsrechten

De algemene structuur, evenals de teksten, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), geluiden, knowhow, enz., en elk ander element waaruit de site bestaat, zijn het exclusieve eigendom van de exploitant van de dienst en van derden die Camping la Promenade toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze Dienst, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Hetzelfde geldt voor de databanken die in de Dienst voorkomen en die beschermd zijn door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van de richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in het Wetboek van Intellectuele Eigendom, en waarvan Camping la Promenade de producent is.

De handelsmerken van Camping la Promenade en haar partners, evenals de logo’s die op de site voorkomen, zijn gedeponeerde handelsmerken.

Alle foto’s op onze website zijn het resultaat van ons eigen werk en blijven dus het exclusieve eigendom van Camping la Promenade. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze foto’s is derhalve verboden.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s, gemaakt op basis van de elementen van de Dienst zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant, is derhalve verboden, in de zin van artikel L.713-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

G. Een hyperlink tot stand brengen

Het is de gebruikers en bezoekers van de dienst niet toegestaan een hyperlink naar deze site te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de exploitant, d.w.z. Camping la Promenade

De exploitant van de Dienst is niet aansprakelijk voor de toegang van gebruikers via de in het kader van de website opgezette hyperlinks naar andere op het internetnetwerk aanwezige bronnen.

H. Toepasselijk recht

De website Camping la Promenade en de algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.